REGULAMIN

JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY
24–26 września 2021 r.

Regulamin biegów ULTRA i TRAIL


I. PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Cele
• Popularyzacja biegania i zdrowego trybu życia.
• Wyłonienie najlepszych zawodników w kolejnych sezonach.
• Łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką.
• Promowanie atrakcji i walorów turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
• Propagowanie ciekawych miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu.


II. ORGANIZATOR

2. Organizator
FUNDACJA FAMILY CHALLENGE
Jowisza 37C, 83-010 Straszyn
tel. 600 325 678
www.familychallenge.pl

2. Partner strategiczny
Agencja SPORT EVENT

3. Strona internetowa
Oficjalną stroną internetową zawodów jest strona: www.jurajskifestiwalbiegowy.pl

4. Kontakt
W sprawach związanych ze startem w zawodach można pisać na adres: e-mail: info@jurajskifestiwalbiegowy.pl


III. TERMIN I CENTRUM ZAWODÓW

1. Termin
24–26 września 2021 r.

2. Miejsce
Zawody obywać się będą na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Centrum zawodów, start i meta: Podlesice, gmina Kroczyce, powiat zawierciański

3. Biuro Zawodów
Biuro Zawodów znajduje się w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach.

4. Parking
Miejsca parkingowe znajdują się na terenie Zajazdu Jurajskiego (ograniczona liczba). Można także zaparkować samochody w innych dostępnych miejscach na terenie Podlesic i dojść pieszo.


IV. TRASY I DYSTANSE

1. Rodzaje biegów
W roku 2021 w czasie JURAJSKIEGO FESTIWALU BIEGOWEGO rozegranych zostanie 6 różnych biegów: JURA ULTRA 100, JURA ULTRA 50, JURA TRAIL 25, TJURA RAIL 10, BIEG RODZINNY, BIEGI DLA DZIECI

2. Biegi: ULTRA i TRAIL
a) Podstawowe parametry tras:

trasa

dystans

(przybliżony)

limit

czasu

limit

uczestników

JURA ULTRA 100 100 km 24 godz. 100
JURA ULTRA 50 50 km 10 godz. 100
JURA TRAIL 25 25 km 5 godz. 200
JURA TRAIL 10 10 km 2,5 godz. 200

b) Szczegółowe informacje o trasach, w tym lokalizacja poszczególnych startów i met, punkty odżywcze oraz profile tras, publikowane będą na stronie internetowej zawodów.

3. Biegi: RODZINNY i DLA DZIECI
Biegi odbędą się w zależności od wytycznych epidemiologicznych. Jeśli będzie możliwe ich przeprowadzenie, to szczegółowe informacje o tych biegach zamieszczone będą w osobnym regulaminie.


V. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW

Piątek, 24 września 2021 r.
Biuro Zawodów
15.00–23.00 – rejestracja zawodników
trasa JURA ULTRA 100
21.00 – zakończenie rejestracji zawodników
20.00-21.00 – kontrola wyposażenia obowiązkowego
21.00-21.20 – odprawa techniczna
22.00 – start
Imprezy towarzyszące
15.00–22.00 – EXPO
19.00–22.00 – spotkania z biegaczami, pokazy zdjęć i filmów

Sobota, 25 września 2021 r.
Biuro Zawodów
06.00–10.00 – rejestracja zawodników
trasa JURA ULTRA 50
08.00 – zakończenie rejestracji zawodników
08.45 – rozgrzewka do biegu
09.00 – start
19.00 – zamknięcie trasy
trasa JURA TRAIL 25
09.00 – zakończenie rejestracji zawodników
09.45 – rozgrzewka do biegu
10.00 – start
15.00 – zamknięcie trasy
trasa JURA TRAIL 10
10.00 – zakończenie rejestracji zawodników
10.45 – rozgrzewka do biegu
11.00 – start
13.30 – zamknięcie trasy
trasa BIEG DLA DZIECI
13.15 – zakończenie rejestracji zawodników
13.30-14.00 – starty poszczególnych kategorii wiekowych
trasa BIEG RODZINNY
13.45 – zakończenie rejestracji zawodników
14.00 – start
trasa JURA ULTRA 100
22.00 – zamknięcie trasy
dekoracja zwycięzców wszystkich tras
18.00–19.00 – ceremonia dekoracji zwycięzców
Imprezy towarzyszące
08.00–18.00 – EXPO
19.00–22.00 – spotkania z biegaczami, pokazy zdjęć i filmów

Niedziela, 26 września 2021 r.
Imprezy towarzyszące
10.00–13.00 – Imprezy towarzyszące

Szczegółowe programy dla poszczególnych biegów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.


VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Informacje ogólne
a) Zawody odbywają się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Teren ten jest bardzo urozmaicony (różne rodzaje nawierzchni, rzeźby terenu), a trasy przebiegają obok skał i formacji skalnych lub przez nie.
b) Każdy uczestnik, dokonując wyboru trasy, powinien ocenić swoje doświadczenie, możliwości fizyczne i kondycję.
c) Zawodnicy, którzy zdecydują się na start na trasach JURA ULTRA i JURA TRAIL, muszą mieć świadomość czekającego ich wysiłku i zmęczenia podczas biegu non stop (także w dzień i w nocy), oraz poziomu trudności tego biegu, długości dystansu i zmiennej pogody.

2. Wiek uczestników
a) Udział w zawodach może wziąć każdy, kto:
• ukończył 18 lat (najpóźniej w dniu startu) – dotyczy tras JURA ULTRA 100, JURA ULTRA 50, JURA TRAIL 25,
• ukończył 16 lat (najpóźniej w dniu startu) – dotyczy trasy JURA TRAIL 10.
b) Osoby poniżej 18. roku życia mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
c) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

3. Start w zawodach
a) Uczestnikiem zawodów może być osoba, która spełni wszystkie poniższe warunki:
• wypełni formularz zgłoszeniowy (online) lub też dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem),
• dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem,
• złoży czytelne podpisy na wszystkich oświadczeniach w Biurze Zawodów, przed startem w zawodach.

4. Limit uczestników
a) Organizator może wprowadzać limit uczestników na poszczególne trasy.
b) W miarę możliwości Organizator może zwiększyć liczbę uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej zawodów.
c) Organizator może dopuścić do startu (poza limitem zgłoszeń) dodatkową liczbę zawodników, m.in. przedstawicieli partnerów, patronów, sponsorów.


VII. ZGŁOSZENIA

1. Rejestracja startowa
a) Rejestracji udziału w zawodach można dokonać poprzez formularz online umieszczony na stronie internetowej zawodów lub bezpośrednio na imprezie w Biurze Zawodów.
b) Potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia (rejestracja i dokonanie opłaty startowej) jest pojawienie się informacji na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów (lub przy zgłoszeniu bezpośrednio na zawodach).
c) Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu startujących na poszczególnych trasach (limit dotyczy wyłącznie prawidłowych zgłoszeń).
d) Osoby, które dokonały tylko częściowego zgłoszenia (np. tylko wypełniły formularz lub tylko dokonały opłaty startowej), nie są uczestnikami zawodów i będą się znajdować na liście rezerwowych.

2. Opłaty startowe
a) Wysokość opłat startowych na poszczególne biegi wynosi:

trasa / termin do 30.06.2021

od 01.07.2021

do 31.08.2021

od 01.09.2021

do 20.09.2021

od 21.09.2021 r.
(w tym w dniach zawodów)
JURA ULTRA 100 219 zł 269 zł 319 zł 379 zł
JURA ULTRA 50 149 zł 179 zł 209 zł 249 zł
JURA TRAIL 25 109 zł 139 zł 169 zł 209 zł
JURA TRAIL 10 79 zł 89 zł 99 zł 119 zł

b) Opłata startowa może być dokonywana w formie płatności online oraz wpłat wyłącznie gotówkowych w Biurze Zawodów.
c) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy podczas rejestracji w Biurze Zawodów.

3. COVID-19
a) Jeżeli sytuacja epidemiologiczna (w szczególności obowiązujące obostrzenia lub wytyczne) skutkować będzie koniecznością odwołania imprezy, to Organizator zamieści na stronie internetowej zawodów oraz na profilu w mediach społecznościowych odpowiedni komunikat.
b) W takiej sytuacji zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej będą mogli zdecydować czy chcą:
• otrzymać pakiet startowy wraz z medalem i wziąć udział w biegu wirtualnym,
• przenieść opłatę startową na kolejną edycję zawodów (w roku 2022),
• otrzymać zwrot opłaty startowej pomniejszonej o 10 zł kosztów manipulacyjnych.

4. Potwierdzenie startu w Biurze Zawodów
a) Każdy uczestnik po przybyciu na zawody musi zgłosić się osobiście do Biura Zawodów celem weryfikacji i dokonać potwierdzenia startu oraz odebrać pakiet startowy.
b) Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy muszą mieć dokument tożsamości ze zdjęciem, który należy okazać na prośbę Organizatora.
c) Podczas potwierdzania startu w Biurze Zawodów każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania wszystkich oświadczeń przed startem w zawodach, w tym oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika, świadomości startu w imprezie wytrzymałościowej oraz znajomości warunków udziału w zawodach. Brak jakiegokolwiek podpisu skutkuje niedopuszczeniem do startu z winy zawodnika.

5. Zmiana wybranej trasy
a) Zawodnik po prawidłowym zgłoszeniu może zmienić trasę, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.
b) Zamiar zmiany trasy należy zgłosić e-mailem do Organizatora. Organizator, o ile zamiana trasy będzie możliwa, pozytywnie odpowie uczestnikowi.
c) W przypadku zmiany trasy na krótszą uczestnikowi nie będzie zwrócona różnica w opłacie startowej. Natomiast w przypadku zmiany trasy na dłuższą zawodnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy w wysokości opłaty startowej do kwoty zgodnej z datą pierwszej wpłaty (bez możliwości przenoszenia różnicy z innych opłat, np. zakupów gadżetów).

6. Rezygnacja ze startu
a) Zawodnik może zrezygnować ze startu przed zawodami. Zamiar rezygnacji należy zgłosić e-mailem do Organizatora.
b) Jeśli rezygnacja nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r., to uczestnik może:
• otrzymać zwrot wniesionej opłaty startowej (zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł od osoby) lub
• przenieść opłatę startową na innego zawodnika (zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł).
c) Jeśli rezygnacja nastąpi po dniu 31 sierpnia 2021 r., to wniesiona przez uczestnika opłata startowa nie podlega zwrotowi ani nie może być przeniesiona na inną osobę.

7. Koszulki i inne pamiątki
a) Zawodnicy mogą zamówić koszulki biegowe oraz inne pamiątki związane z zawodami. Szczegółowe informacje o rozmiarach i cenach dostępne będą na stronie zawodów.
b) Opłaty za zamówienia nie łączą się z opłatami startowymi i nie ma możliwości ich wzajemnego przenoszenia.
c) W przypadku rezygnacji ze startu uczestnik może odebrać zamówienie w Biurze Zawodów (samodzielnie lub upoważniając inną osobę) albo może uzgodnić z Organizatorem wysyłkę zamówienia – koszt pakowania i wysyłki pokrywa zawodnik..

8. Informacje dodatkowe
a) Zgłoszenie lub wniesienie opłaty startowej po terminie 1 września 2021 r. nie gwarantuje zapewnienia wszystkich świadczeń.
b) Rachunki wystawiane będą wyłącznie tytułem opłaty startowej w zawodach, nie później niż 14 dni po zakończeniu zawodów i przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną.
c) Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewów online. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora.
d) Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły w nich udziału oraz w przypadku skrócenia, zmiany przebiegu trasy lub zawodów, a także odwołania trasy lub zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora (za wyjątkiem sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 i opisanej w pkt 3).


VIII. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja
a) Na poszczególnych biegach prowadzona będzie ogólna klasyfikacja w kategoriach startowych:
• KOBIETY OPEN (WOMEN OPEN)
• MĘŻCZYŹNI OPEN (MEN OPEN)

b) Zwycięzcami poszczególnych klasyfikacji zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę.
c) Sklasyfikowani we wszystkich kategoriach zostaną wszyscy zawodnicy, którzy pokonają całą trasę w określonym limicie czasu.

2. Zajęte miejsca
a) Jeśli na danej trasie więcej niż jeden uczestnik uzyska ten sam końcowy czas pokonania trasy, to o zajętym miejscu decyduje wiek uczestnika (starszy zajmuje wyższe miejsce), a przypadku tej samej daty urodzin – losowanie.
b) Zasady określone w pkt a) dotyczą wyłącznie uczestników sklasyfikowanych na miejscach 1–6 w każdej kategorii. W innych przypadkach liczone będą miejsca ex aequo.


IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

1. Świadczenia na poszczególnych biegach
W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:
• udział w zawodach na opłaconej trasie,
• pomiar czasu,
• pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończył bieg,
• pamiątkowy upominek,
• numer startowy,
• mapa trasy na wodoodpornym papierze,
• napoje i posiłki na trasie (zgodnie z opisem danej trasy),
• ciepły poczęstunek na mecie dla tras JURA ULTRA 100, JURA ULTRA 50, JURA TRAIL 25,
• przekąski na mecie dla trasy JURA TRAIL 10,
• zabezpieczenie medyczne,
• upominki od sponsorów i partnerów (uzależnione od sponsorów i partnerów),
• nagrody dla najlepszych (zgodnie z zestawieniem dla danej trasy).

2. Nagrody dla najlepszych zawodników w kategoriach OPEN
Dla najlepszych zawodników poszczególnych biegów w ogólnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn (OPEN) przewidziane są nagrody:

a) trasa JURA ULTRA 100

• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: nagroda rzeczowa
• klasyfikacja KOBIETY OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: nagroda rzeczowa

b) trasa JURA ULTRA 50
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: nagroda rzeczowa
• klasyfikacja KOBIETY OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: nagroda rzeczowa

c) trasa JURA TRAIL 25
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: nagroda rzeczowa
• klasyfikacja KOBIETY OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: nagroda rzeczowa

d) trasa JURA TRAIL 10
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: nagroda rzeczowa
• klasyfikacja KOBIETY OPEN
miejsca 1–3: statuetka + nagroda rzeczowa
miejsca 4–6: nagroda rzeczowa

3. Nagrody dodatkowe
a) Pierwszych 30 uczestników (10 zawodniczek oraz 20 zawodników), którzy ukończą bieg JURA ULTRA 100, otrzyma pamiątkowe koszulki biegowe „finisher”. Pozostali zawodnicy, którzy ukończą biegi, mogą zakupić koszulki (szczegóły na stronie internetowej zawodów).
b) Ostatnie 2 osoby (ostania kobieta i ostatni mężczyzna), które ukończą biegi JURA ULTRA 100 przed upływem limitu czasu, otrzymają nagrodę niespodziankę za wytrwałość.
c) Podczas ceremonii zakończenia zawodów mogą pojawić się dodatkowe nagrody i upominki.

4. Dodatkowe informacje
a) Nagrody, statuetki i puchary wręczane będą zawodnikom wyłącznie podczas ceremonii dekoracji zwycięzców. Zawodnik, który nie pojawi się na ceremonii dekoracji, traci prawo do przysługujących mu nagród, zachowując jednocześnie zajęte miejsce. Tylko w wyjątkowych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o wręczeniu nagród zawodnikom nieobecnym na ceremonii dekoracji.
b) Wartość i rodzaj nagród uzależnione są od sponsorów i pozyskanych środków.
c) Wszelkie upominki i nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie ani nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.


X.  ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

1. Rywalizacja
a) Wszyscy zawodnicy pokonują trasę samodzielnie, od startu do mety.
b) O zajętym miejscu decyduje czas przybycia zawodnika na metę – przy starcie masowym czas brutto, natomiast przy starcie interwałowym czas netto. Warunkiem klasyfikacji jest pokonanie całej trasy.

2. Długości tras i limity czasu
a) Dystanse poszczególnych biegów, ze względu na ukształtowanie terenu, mogą się różnić od planowanych.
b) Długość tras i limity czasu na poszczególnych edycjach określone są w dziale IV.
c) Na pokonanie każdej trasy określony jest limit czasu. Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety przed upływem limitu czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Nie zostaną też sklasyfikowani.
d) Jeśli na danej trasie obowiązują dodatkowe limity czasu na punktach na trasie, to zawodnicy, którzy nie dotrą do punktu przed upływem limitu czasu dla tego punktu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Nie zostaną też sklasyfikowani.
e) Limity czasu na punktach na trasie określone są dla czasu dotarcia do danego punktu. Czas pobytu na punkcie liczony jest do limitu następnego punktu.

3. Oznakowanie trasy
a) Trasy zawodów przebiegają głównie znakowanymi szlakami turystycznymi, drogami i ścieżkami leśnymi. Częściowo także drogami publicznymi.
b) Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy i wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka).
c) Trasy będą częściowo oznakowane taśmą, znakami kierunkowymi i sprayem kredowym (uwaga! spray znika przy opadach deszczu). Symbole i sposób oznakowania trasy podane zostaną na stronie internetowej zawodów.
d) Niektóre miejsca na trasach (np. skrzyżowania szlaków, skręty szlaków, miejsca niebezpieczne) będą dodatkowo oznakowane.
e) W przypadku zgubienia się na trasie najlepszym rozwiązaniem jest cofnięcie się do ostatniego miejsca z widocznym oznakowaniem trasy i poszukanie oznaczeń.
f) W przypadku wątpliwości co do oznakowania trasy nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem (numer kontaktowy podany będzie na numerze startowym).
g) Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z trasą określoną na mapie i informacjami podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.
h) Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę.
i) Zawodnicy podczas biegu na drogach publicznych są tak samo traktowani jak uczestnicy ruchu drogowego i muszą się poruszać zgodnie z przepisami ruchu drogowego (chyba że oznakowanie trasy lub polecania policji oraz osoby zabezpieczające trasę nakazywać będą inny sposób poruszania się).
j) Zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów (np. z pól, bocznych dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań).
k) Na trasie, także w terenach leśnych, mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów.
l) Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby.

4. Numery startowe
a) Podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
b) Numer startowy powinien być zamocowany agrafkami do przedniej części ubrania na wysokości klatki piersiowej lub zamocowany z przodu do pasa. Niepoprawne jest mocowanie numeru startowego w innych miejscach np. do plecaka, na udach, rękawach.
c) Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
d) Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania rywalizacji (pokonywania trasy) bez numeru startowego. W przypadku zgubienia numeru startowego należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Organizatorowi i za jego zgodą możliwe jest kontynuowania rywalizacji.

5. Pomiar czasu
a) Na wszystkich trasach zawodów prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu.
b) Każdy zawodnik podczas rejestracji w Biurze Zawodów otrzyma numer startowy z elektronicznym chipem.
c) W przypadku zgubienia, zniszczenia lub braku chipa na trasie zawodnik może nie zostać sklasyfikowany.
d) Na trasie, poza metą, mogą znajdować się inne punkty pomiaru czasu oraz punkty kontrolne i sędziowskie bez pomiaru czasu. Obsługa punktów będzie zapisywała numery startowe zawodników.
e) Ominięcie punktu pomiaru czasu, punktu kontrolnego i sędziowskiego lub pokonanie trasy inaczej niż w sposób ustalony przez Organizatora może skutkować nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją.

6. Start i meta
a) Lokalizacje startu i mety dla poszczególnych tras publikowane będą na stronie internetowej zawodów.
b) Starty biegów odbywają się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu i mety, o czym poinformuje uczestników najpóźniej przed startem.
c) W przypadku startu interwałowego uczestnicy stratować będą w określonych odstępach czasu, zgodnie z informacjami podanymi przez Organizatora.
d) W przypadku startu honorowego uczestnicy całą kolumną przemieszczają się wyznaczoną trasą do miejsca startu ostrego, gdzie na sygnał rozpoczyna się rywalizacja.
e) O ustawieniu zawodników w strefach startowych oznaczonych przez organizatora decyduje kolejność losowa (zawodnicy sami się ustawiają).

7. Punkty odżywcze, noclegi, toalety
a) Na trasach zawodów będą znajdowały się punkty odżywcze (z napojami i/lub z jedzeniem) oraz punkty z noclegami. Ich liczba
i lokalizacje dla poszczególnych tras zostaną podane na stronie internetowej zawodów na podstronach poszczególnych biegów.
b) Napoje, jedzenie i noclegi na punktach przeznaczone są wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób trzecich.
c) Ze względu na ochronę przyrody na punktach odżywczych wszyscy uczestnicy (na każdej trasie) muszą mieć własne kubki lub butelki, bidony itp. Organizator nie zapewnia kubeczków jednorazowych.
d) Na punktach odżywczych zawodnicy będą mogli zostawiać swoje śmieci.
e) Na punkach z noclegami zawodnicy będą mogli skorzystać z odpoczynku w namiocie lub pomieszczeniu. Uczestnicy chcąc skorzystać z miejsc noclegowych, muszą posiadać własne maty i śpiwory (np. pozostawionych w depozytach) – Organizator nie zapewnia koców, łóżek, mat.
f) Liczba miejsc do odpoczynku będzie ograniczona, co oznacza, że w przypadku większej liczby chętnych do skorzystania z odpoczynku zawodnicy, którzy znajdują się w punkcie odżywczym najdłużej, muszą ustąpić miejsca oczekującym.
g) Toalety będą znajdowały się nieopodal startu oraz na trasie (korzystanie z nich na zasadach ogólnych określanych przez właściciela obiektu).

8. Wyposażenie obowiązkowe i zalecane
Wyposażenie obowiązkowe dotyczy każdego zawodnik na danej trasie. Wyposażenie obowiązkowe dla trasy JURA ULTRA 100 będzie sprawdzane przed startem. Na wszystkich trasach wyposażenie obowiązkowe może być sprawdzane podczas biegu w dowolnym momencie. Czas sprawdzania wyposażenia nie będzie odliczany od czasu rywalizacji.

a) trasa JURA ULTRA 100

Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy z chipem,
• papierowa mapa trasy,
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu),
• folia NRC,
• kubek/bidon na wodę,
• latarka (najlepiej czołówka),
• czapka lub chusta wielofunkcyjna,
• gwizdek.

Wyposażenie zalecane:
• telefon/GPS wraz z wgranym śladem trasy (track),
• plecak, nerka lub saszetka biegowa,
• kurtka przeciwwietrzna,
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 1 litra,
• gotówka w wysokości 30 zł,
• kijki trekkingowe,
• śpiwór i mata na punkty z noclegiem (do przepaku),
• polisa ubezpieczeniowa od NNW.

b) trasa JURA ULTRA 50

Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy z chipem,
• papierowa mapa trasy,
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu),
• kubek/bidon na wodę,
• gwizdek.

Wyposażenie zalecane:
• telefon/GPS wraz z wgranym śladem trasy (track),
• plecak, nerka lub saszetka biegowa,
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 0,5 litra,
• kurtka przeciwwietrzna,
• czapka lub chusta wielofunkcyjna,
• latarka (najlepiej czołówka),
• polisa ubezpieczeniowa od NNW.

c) trasa JURA TRAIL 25

Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy z chipem,
• papierowa mapa trasy,
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu),
• kubek/bidon na wodę,
• gwizdek.

Wyposażenie zalecane:
• telefon/GPS wraz z wgranym śladem trasy (track),
• plecak, nerka lub saszetka biegowa,
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 0,5 litra,
• kurtka przeciwwietrzna,
• czapka lub chusta wielofunkcyjna,
• polisa ubezpieczeniowa od NNW.

d) trasa JURA TRAIL 10

Wyposażenie obowiązkowe:
• numer startowy z chipem.

Wyposażenie zalecane:
• mapa trasy (papierowa lub wgrana w telefon/GPS),
• telefon (aktywny przez cały czas trwania biegu),
• kubek/bidon na wodę,
• plecak, nerka lub saszetka biegowa,
• pojemnik na wodę o pojemności przynajmniej 0,5 litra,
• gwizdek,
• kurtka przeciwwietrzna,
• czapka lub chusta wielofunkcyjna,
• polisa ubezpieczeniowa od NNW.

9. Przepaki na trasie
a) Na trasie JURA ULTRA 100 uczestnicy mogą przekazać Organizatorowi swoje rzeczy na przepaki zgodnie z zasadami:
• bagaże na przepaki muszą zostać spakowane do własnych plecaków, toreb itd., a potem umieszczone w workach foliowych zapewnionych przez Organizatora i oklejone numerami otrzymanymi od Organizatorów,
• worki i numery na przepaki będą do odbioru w Biurze Zawodów podczas rejestracji,
• maksymalna liczba worków – 1 sztuka na osobę na jeden przepak,
• maksymalna waga depozytu – 10 kg na osobę na jeden przepak,
• depozyt należy dostarczyć do wyznaczonego miejsce zdawania wyposażenia w określonych w programie godzinach.
b) Po skorzystaniu z przepaku uczestnicy muszą spakować swoje rzeczy, ponownie umieścić je w workach i przekazać obsłudze. Rzeczy pozostawione luzem będą od razu utylizowane.
c) Szczegółowe informacje o liczbie punktów z przepakami, miejscach i godzinach ich zdawania oraz odbioru zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
d) Przekroczenie limitu wagi, sztuk lub czasu zdawania bagaży na przepaki skutkować będzie odmową przyjęcia bagaży przez Organizatora, a tym samym transportu.
e) W bagażach nie wolno umieszczać dokumentów, kosztowności, materiałów niebezpiecznych oraz szklanych pojemników, puszek z napojami i innych rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu.
f) Bagaże na punktach można odbierać wyłącznie po okazaniu numeru startowego.
g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie bagażu.
h) Bagaże lub rzeczy nieodebrane do końca zawodów zostaną zutylizowane (nie będą wysyłane).

10. Depozyty w Biurze Zawodów
a) Uczestnicy, którzy nie mają gdzie zostawić swoich rzeczy na czas rywalizacji, mogą je zdeponować w Biurze Zawodów.
b) Depozyty muszą zostać spakowane do własnych plecaków, toreb itd., a potem umieszczone w workach foliowych zapewnionych przez Organizatora i oklejone numerami otrzymanymi od Organizatorów.
c) Szczegółowe informacje o miejscach i godzinach zdawania oraz odbioru depozytów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
d) W depozytach nie wolno umieszczać kosztowności, materiałów niebezpiecznych oraz szklanych pojemników, puszek z napojami i innych rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu.
e) Depozyty w Bazie Zawodów odbierać można wyłącznie po okazaniu numeru startowego.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie depozytu.
g) Depozyty lub rzeczy nieodebrane do końca zawodów zostaną zutylizowane (nie będą wysyłane).

11. Pomoc medyczna
a) Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów.
b) Pomoc medyczna będzie dostępna na stałe w punktach oznaczonych na mapach tras. Dodatkowo po trasach mogą poruszać się mobilne punkty medyczne (ratownicy), które dojeżdżać będą w razie potrzeby.
c) Numery alarmowe zawodów podane będą na stronie zawodów oraz na numerze startowym.
d) Zawodnicy mają obowiązek udzielania pomocy innym poszkodowanym i wezwania pomocy.
e) Nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy, bowiem dotarcie służb ratunkowych, zwłaszcza w trudniejszym terenie, może być utrudnione i wydłużone.

12. Wycofanie się z trasy
a) W przypadku wycofania się uczestnika z pokonywania trasy musi on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora (obsługę na punktach lub telefonicznie – numer podany będzie na numerze startowym).
b) Jeśli zawodnik nie poinformuje o wycofaniu się i zostanie podjęta przez Organizatora akcja poszukiwawcza, osoba ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją.
c) Uczestnik, który wycofa się, nie będzie miał szansy powrotu na trasę (kontynuowania udziału w zawodach).
d) Jeśli zawodnik wycofa się z rywalizacji na punkcie odżywczym lub z noclegiem, może zostać odwieziony do bazy zawodów transportem Organizatora (czas oczekiwania może być dość długi).
e) Jeśli zawodnik wycofa się z rywalizacji na trasie, po powiadomieniu Organizatora, może wrócić do bazy w dowolny sposób, także korzystając z pomocy osób trzecich. Jeśli Organizator będzie dysponował wolnym pojazdem, może zaoferować zawodnikowi transport.
f) Jeżeli powodem wycofania się zawodnika z rywalizacji będą uzasadnione względy medyczne, zostanie on przewieziony transportem Organizatora. Nieuzasadnione wezwanie pomocy medycznej skutkować będzie nałożeniem kary finansowej w wysokości 300 zł.

13. Wsparcie osób trzecich
a) Osoby trzecie nie mogą pomagać ani towarzyszyć zawodnikom podczas biegu.
b) Wsparcie osób trzecich (rodziny, przyjaciele, trenerzy itp.) dozwolone jest wyłącznie w punktach odżywczych i z noclegiem.
c) Jakakolwiek pomoc techniczna lub medyczna osób trzecich, poza sytuacjami związanymi z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia uczestników, jest zabroniona.

14. Kary czasowe i dyskwalifikacja
a) Organizator zastrzega sobie prawo nałożenia na zawodnika kary czasowej, wycofania zawodnika z trasy lub zdyskwalifikowania w przypadku:
• skracania, ominięcia nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
• przekroczenia limitu czasu na punkcie lub dla danej trasy,
• niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego noszenia numeru startowego,
• przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie,
• nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu,
• korzystania ze wsparcia osób trzecich poza punktami odżywczymi,
• pokonywania trasy z osobami, które nie są zawodnikami na danej trasie
• kontynuowanie biegu po zakończonym limicie czasu,
• nieposiadania obowiązkowego wyposażenia,
• niepoddania się kontroli wyposażenia obowiązkowego,
• nieprzestrzegania zasad fair play oraz przepisów niniejszego regulaminu (w tym śmiecenia, używania transportu, dublerów, dopingu niedozwolonego wsparcia itd.),
• złamania zasad bezpieczeństwa, nieprzestrzegania do przepisów ruchu drogowego,
• stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi są ostateczne i nieodwołalne),
• niewykonywania poleceń służb porządkowych, sędziów i Organizatora.
b) Kara czasowa za brak jakiegokolwiek elementu z obowiązkowego wyposażenia wynosi 15 min za każdy element.
c) O wysokości pozostałych kar czasowych decyduje Dyrektor Zawodów.
d) Kary czasowe doliczone będą do wyniku przebycia trasy (na mecie). Możliwe jest także, że zawodnik może zostać wstrzymany przez sędziego na trasie lub przed metą na czas równy nałożonej karze czasowej.
e) Kary czasów i dyskwalifikacja mogą być nałożone podczas rywalizacji, ale także po jej zakończeniu (także po opublikowaniu wyników), co może wpłynąć na ostateczną klasyfikację.

15. Protesty
a) Protesty dotyczące przebiegu zawodów można składać na ręce Sędziego Głównego najpóźniej do 30 min. po zamknięciu mety danej trasy w formie pisemnej wraz z wadium w wysokości 200 zł.
b) W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz Organizatora.

16. Inne
a) Zawodnik, który zrezygnuje, zostanie wycofany lub zdyskwalifikowany, nie ma prawa powrotu na trasę (kontynuowania rywalizacji), także jeśli chciałby to zrobić w formule poza oficjalną klasyfikacją lub na tzw. własną odpowiedzialność.
b) Organizatorzy nie odpowiadają za zawodnika, który zrezygnował, został wycofany lub zdyskwalifikowany.
c) Zawodnik, który nie będzie podporządkowywał się poleceniom służb porządkowych, sędziów lub Organizatora, może otrzymać zakaz startu w innych organizowanych przez Organizatorach zawodach.


XI. BEZPIECZEŃSTWO

1. Informacje ogólne
a) Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w imprezie mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
b) Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za osoby trzecie oraz za zawodników, zwłaszcza tych, którzy łamią regulamin zawodów lub pokonują trasę w sposób i w miejscach innych niż określone przez Organizatora.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydarzenia, kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów (w tym za zmianę programu, a nawet odwołanie zawodów), zwłaszcza w przypadkach podjęcia przez Organizator działania lub zaniechania, którego powodem była dbałość o bezpieczeństwo uczestników zawodów, osób trzecich oraz przebiegu zawodów.
d) Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora.
e) Przed startem lub na stronie internetowej zawodów uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach na trasie.
f) Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Za osoby poniżej 18. roku życia taką zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
g) Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w biegu osób poruszających się na rowerach i innych pojazdach. Zabronione jest pokonywanie trasy ze zwierzętami oraz przedmiotami, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.

2. Skrócenie, zmiana lub odwołanie trasy
a) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
b) W trosce o bezpieczeństwo zawodników (np. działanie siły wyższej, zmianę warunków atmosferycznych, opinia służb) Organizator ma prawo do skrócenia, zmiany lub nawet odwołania części lub całej trasy, a także zawodów.
c) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej ani w całości, ani w części.
d) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednią decyzję.

3. Ograniczenia epidemiologiczne
a) Impreza odbywać się będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami w zakresie zagrożeń epidemiologicznych. Informacje
o sposobie przeprowadzenia imprezy opublikowane będą na stronie internetowej zawodów lub bezpośrednio przed startem.
b) Wszyscy uczestnicy imprezy oraz osoby trzecie (w tym rodzice i opiekunowie) zobowiązani są do stosowania się do poleceń i wytycznych Organizatora, odpowiednich instytucji oraz obowiązujących przepisów.
c) Osoba, która nie zastosuje się do poleceń i wytycznych, nie będzie dopuszczona do udziału w imprezie, a ponadto mogą zostać wobec niej wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły imprezy w celu dostosowania jej do obowiązujących obostrzeń, a nawet do jej odwołania.


XII. INNE INFORMACJE

1. Zasady fair play
a) Aby rywalizacja w ramach zawodów przebiegała bez zakłóceń i w duchu fair play, każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.
b) Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:
• podczas pokonywania trasy nie można przeszkadzać innym zawodnikom,
• zawodnik wolniejszy powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,
• należy zachować szczególną uwagę i ostrożność, zwłaszcza gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,
• zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa i zaleceń osób zabezpieczających trasę.

2. Ochrona środowiska naturalnego
a) Część tras przebiega przez Park Krajobrazowy Orlich Gniazd oraz rezerwaty przyrody.
b) Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
c) Nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci na trasie za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Organizatora lub ogólnodostępnych i przewidzianych do tego.

3. Filmowanie i zdjęcia
a) Prywatne zdjęcia oraz nagrania z zawodów mogą być emitowane publicznie, w komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez zgody Organizatora, o ile nie naruszają dobrego imienia zawodników, zawodów, Organizatorów, partnerów, sponsorów i innych instytucji zaangażowanych do organizacji zawodów.
b) Zawodnik wbiegając na metę, nie może eksponować dodatkowych reklam (tylko te, które umieszczone są na jego strojach). Zdjęcia z reklamami swoich sponsorów może zrobić po oficjalnym przekroczeniu linii mety i po zakończeniu sesji zdjęciowej Organizatora. Analogiczna sytuacja dotyczy ceremonii dekoracji zawodników.

4. Zapoznanie się z zasadami i regulaminami
Każdy uczestnik zawodów oświadcza, że (w przypadku osób poniżej 18. roku życia oświadczenie to potwierdza rodzic lub prawny opiekun):
a) akceptuje zasady rozgrywania i zabezpieczania zawodów oraz zgadza się z zapisami regulaminu i warunkami uczestnictwa,
b) jest świadom charakteru zawodów, czekającego go wysiłku oraz ryzyka związanego z biegiem w terenie i startuje na własną odpowiedzialność i ryzyko,
c) bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
d) przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami,
e) przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,
f) przyjmuje do wiadomości, że Organizator i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu,
g) swoim podpisem zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą,
h) wyraża zgodę na bezpłatną publikację wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, miasto, klub) w materiałach publikowanych na stronie internetowej zawodów, w mediach społecznościowych, w prasie, radiu, telewizji, innych mediach, stronach internetowych i mediach społecznościowych partnerów, patronów medialnych i sponsorów oraz w reklamach i materiałach promocyjnych Organizatorów,
i) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatora.
Niepodpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.

5. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób, o których mowa poniżej, jest Fundacja FAMILY CHALLENGE wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000737100, NIP: 604-020-46-28, REGON: 380574264, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:
a) przeprowadzenia imprezy tj.:
• rejestracji uczestnika,
• przypisania do odpowiedniej kategorii startowej/wiekowej,
• ustalenia wysokości opłaty startowej (w tym zniżek i ewentualnego zwolnienia z opłaty),
• wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, tj. w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora i/lub spikera w trakcie imprezy oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
• prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego w Biurze Zawodów oraz na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,
• weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także opiekuna i pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,
• prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora, a także podczas imprezy, w tym bezpośrednio po zakończeniu imprezy,
• wysłania SMS-em istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia imprezy,
• przyznania i wydania nagród i upominków,
• informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
b) marketingowym i promocyjnym Organizatora,
c) przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
d) przesyłania newslettera.
3. Osoby niepełnoletnie mogą być zgłoszone do udziału w imprezie wyłącznie przez ich prawnych opiekunów, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej.
4. Organizator umożliwia odbiór pakietów startowych przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestników imprezy (pełnomocników uczestników). Organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników w celu umożliwienia odbioru pakietu startowego w imieniu uczestnika imprezy, w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość. Udostępnione dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 2 i 4, jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda prawnych opiekunów osób niepełnoletnich, o których mowa w pkt. 3.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez uczestnika/opiekuna/pełnomocnika uczestnika może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez:
a) przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora określony w ust. 1 lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. info@familychallenge.pl,
b) złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.
7. Odbiorcami udostępnionych Organizatorowi danych osobowych uczestników będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (wybrane przez Organizatora firmy współpracujące przy organizacji imprezy) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych.
8. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.
9. Dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji imprezy i w okresie po jej zakończeniu (w tym w związku z publikowaniem relacji, wyników, materiałów informacyjnych i promocyjnych) oraz prowadzenia działalności przez Organizatora albo do momentu wycofania zgody.
11. Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi/opiekunowi/pełnomocnikowi), przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Uczestnik imprezy lub opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych Organizatora i imprezy w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku w trakcie dokonywania rejestracji uczestnika do udziału w imprezie przez internet albo poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.
13. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. Niepodanie danych lub niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie.
14. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. numeru orzeczenia o niepełnosprawności lub numeru karty uprawniającej do zniżki jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby uzyskać zniżkę w opłacie startowej. Niepodanie tych danych powoduje brak możliwości uzyskania zniżki w opłacie startowej.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia zawodów i klasyfikacji zawodników.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z zawodami.
3. W czasie trwania zawodów uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.
4. Zabrania się używania na trasie jakichkolwiek pojazdów i środków lokomocji.
5. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych osób (w tym publiczności).
7. Organizator nie zapewnia noclegów.
8. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
10. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak ich uczestnikami.
11. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
12. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej zawodów.
13. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
14. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.